نمایشگاه ساخت ایران

آدرس غرفه شرکت فناوران شریف: سالن میلاد، 31A