تصاویر برگزیده نمایشگاه شهر هوشمند

گزارش تصویری از سه روز حضور شرکت فناوران شریف در نمایشگاه شهر هوشمند 1401