مديريت باطله و پساب

Visits: 146

  • شناسایی ویژگی‌های باطله‌های معدنی و فرآوری به‌منظور تدوین روش‌های مدیریت
  • فرآوری باطله‌های معدنی به‌منظور استحصال یا بازیافت فلزات ارزشمند
  • انتخاب جانمایی، دفع، دفن و استفاده دوباره از باطله­ها
  • شناسایی باطله‌های خطرناک و روش‌های ایمن‌سازی و بازسازی
  • بررسی پتانسیل تولید اسید از باطله
  • مطالعات پایداری سد باطله
  • به کارگیری فناوری گیاه پالایی در جذب فلزات و تصفیه پسابهای معدنی