مديريت آب و انرژی

  • ارزیابی وضعیت ورودی ها و خارجی های آب در سایت های معدنی و توسعه مدل «ورودی – خروجی آب»
  • امکان سنجی استفاده مجدد از آب و کارایی چرخه موجود بازگشت آب در صنایع معدنی
  • مانیتورینگ آب مصرفی و جلوگیری از آلودگی آب
  • ممیزی انرژی کارخانه و ارائه راهکار های عملیاتی بمنظور بهینه سازی انرژی
  • ممیزی انرژی کلیه ساختمان های اداری؛ تجاری و مسکونی و ارائه راهکار های عملیاتی بمنظور بهینه سازی انرژی
  • طراحی، نصب و راه اندازی دستگاههای هوشمند کاهنده مصرف انرژی