بازدیدها: 0

شرکت فناوران سامانه های راهبردی شریف با چهار محصول در حوزه محرومیت زدایی در نمایشگاه آبادیران شرکت می کند.

این محصولات عبارتند از:

دستگاه آب شیرین کن

سامانه تولید هم زمان حرارت و توان (CHP)

سامانه اسانسگیر (از گیاهان دارویی)

سامانه تولید پایدار انرژی الکتریکینمایشگاه آبادیران